Geschiedenis

Op 14 februari 1879 ‘werd bij “Stoffel” (Joostens), eigenaar van afspanning en herberg “Op het Zandvliet” naast de Molenbeek aan de Aarschotsebaan, de stichtingsvergadering gehouden van fanfare “De Vlaamse Leeuw”, met als pioniers: Albert De Groof, Petrus Goovaerts (Pie Wit), Eduard Van Steenweghen, Jacobus De Laet en Alfons Goossens.

 

Nog andere namen van mannen van het eerste uur waren: Constant Vrebos (Paike Vrebos), Louis Gellaerts (Wieter Leikes) van ReIst en Louis Imbrechts (Jef van Smet Mikkerens) van Ruisbeek. Er werd gestart met zes afgescheurde muzikanten van de fanfare van Kampenhout.

Zoals het een goede maatschappij past, kwamen ook weldra de teerfeesten in voege. De eerste uitgave ging door op de kelderkamer van het lokaal, met welgeteld 29 personen. Weldra telde de fanfare een twaalftal muzikanten, meestal afkomstig uit omliggende gemeenten.

De eerste voorzitter was Frans Vrebos.

Mettertijd hadden we nood aan een degelijke feestzaal. Omstreeks 1892 zou Hambroeck op Schildhoven een nieuwe zaal oprichten waar muziekspelen en toneelopvoeringen konden gebeuren. De eerste bronnen van inkomsten waren het lidgeld en de muziekfeesten.

In 1904 werd in de schoot van de fanfare een toneelkring “Kunst na Arbeid” opgericht. Voor de eerste opvoeringen stelde men zich tevreden met enkele zelf in elkaar getimmerde schermen en geleende kleren. Er waren drie toneelavonden, twee opeenvolgende zondagen en een maandag.

 

Als vroegere toneelartiesten kunnen wij vernoemen: Wannes Van Grunderbeeck, Herdrik Umans (Rik Sigaar), August Van Craenenbroeck, Jan De Koninck, Jef Pira, Bonnie De Koninck, Sooi De Boeck, Arthur Billiau en Frans Van Horenbeeck. Als speelsters waren er Maike van Calixte Boels en Marie van Rotselaar.

Onze muzikale leiders in chronologische volgorde zijn:

Als voorzitters hadden we:

Sinds 2007 werd het voorzitterschap niet meer opgenomen.

Vanaf 1898 kreeg fanfare “De Vlaamse Leeuw” ook haar eerste ere-voorzitter in de persoon van Oscar Van Campenhout, brouwer te Leuven en toenmalig bewoner van het Kasteel Van Opstal. Hij wilde méér doen dan alleen maar financiële steun verlenen. Later kocht Jules De Bruyn het kasteel aan en werd meteen tweede erevoorzitter van “De Vlaamse Leeuw”. Hij schonk elk jaar een nieuw instrument aan de maatschappij.

Het zilveren jubileum werd in 1904 gevierd en ging door bij Paike Vrebos, terwijl een mosselfestijn plaatsvond in de schuur bij Louis Le Roy (Preus), waar de mosselen werden opgediend door de vrouwen en de zuster van Bertus Verrijt.

De oorlogsjaren en later

Tijdens de wereldoorlog 1914 – 1918 lag alle bedrijvigheid stil. Na het tekenen van de wapenstilstand werd opnieuw gestart met heel wat beschadigde instrumenten. De vlag dateert van 1919.

Op 29 januari 1925 viseerden burgemeester Frederik Wouters en secretaris August De Putter het nieuwe reglement van de “Fanfaren-Maatschappij” “De Vlaamsche Leeuw” te “ReIst onder Kampenhout”. Dit reglement werd ondertekend door secretaris R. Lambrechts en voorzitter Hubert Tobback. Onderaan de stempeI “Administration Communale de Campenhout”, wat wel schril afstak met de titel “De Vlaamsche Leeuw”

Jammer genoeg werden tijdens de oorlogsjaren alle archieven van de fanfare vernietigd, zodat latere kroniekschrijvers zich moesten beperken tot familieherinneringen.

Zeker is dat fanfare ”De Vlaamse Leeuw” en haar toneelafdeling “Kunst na Arbeid” gedurende de voorbije eeuw een onvervangbare plaats hebben ingenomen in het Relstse volksleven. Een sterke liefde voor muzikale opleiding hebben blijk gegeven van samenhorigheid en gemeenschapszin.

Vanaf 1957 is de toneelkring overgeschakeld naar de operette’s van A.Preud’homme onder impuls van toenmalig regisseur en Relstenaar Thuur Wuyts. Onder zijn bezieling werden bijna alle operette’s van A.Preud’homme opgevoerd voor bomvolle zalen. De toenmalige operetteartiesten waren Gust Leaerts, Maurice Michiels, Celine Tobback, Lisette Mertens, De ganse familie Gust Van Dessel, De ganse familie Van Craenenbroeck, Willy Vandereet, Cecile Somers,Hugo Corbeels, Lutgard Willekens, Marie Louise Michiels, Lisette Wuyts-Derboven en vele anderen. In de orkestbak zaten Miel Tobback (trompet) François Nevens (slagwerk en viool) Andre Gielens (bugel) aan het orgel Ferdinand Bohets (koster Nederokkerzeel) later Jozef Van Steenweghen (koster Relst) met dirigent Gust Van Craenenbroeck. Voorzeggers Frans Janssens(toenmalig secretaris van de fanfare) en later Vitorine Van Craenenbroeck. Decorbouwers waren Dolfke Vandereet en Constant De Prins.

In 1979 viert de toneel en operettekring zijn 75 jarig bestaan met nog eens de succesopvoering van Armand Preud’homme ”Op De Purperen Hei ” In 1984 ging de operettekring ter ziele bij gebrek aan acteurs.

De repetities en opvoeringen van fanfare en toneelkring gingen door in de zaal “De Vlaamse Leeuw” toen uitgebaat door Jules Tobback. Vanaf 1961 tot 1968 werd de uitbating overgedragen aan dochter Celine Tobback en haar echtgenoot Willy Vandereet.

In 1962 werd er een fanfaremuziekschool gesticht op initiatief van toenmalig dirigent Jules Penninckx regisseur bij het Nationaal Orkest, hierin bijgestaan door August Van Craenenbroeck en Willy Vandereet. Er waren toen meer dan 40 leerlingen ingeschreven.

Uit deze fanfareschool werd later op initiatief van Marcel Verhoeven toenmalig schepen van Cultuur “De Gemeentelijke Muziekschool” opgericht in 1972. Omdat de nadruk op de vorming van toekomstige muzikanten uit de Gemeentelijke Muziekschool achterwege bleef gaven wij verder muzieklessen in de schoot van de fanfare.

Vanaf 1968 kwamen er achtereenvolgens verschillende uitbaters in “Zaal De Vlaamse Leeuw” namelijk “Maria & Tarzan”-  Renaat Vandevelde – Guido Ribus – “Fanfare De Vlaamse Leeuw”

In 1979 werd het 100 jarig bestaan gevierd in het “Park Van Relst”. Er werd toen ook een nieuwe vlag aangekocht en Will Tura werd de derde erevoorzitter.

Sinds 1994 heeft het café wegens bouwvalligheid zijn deuren gesloten en deed enkel dienst voor repetities in een uitbating van de fanfare zelf met als gelegenheidsbazin Viktorine van de Caile.

De fanfare in de 21e eeuw

Tijdens de voorbije eeuw primeerde bovenal de geest van vriendschap en kameraadschappelijkheid. 

De laatste uitvoering in “Zaal De Vlaamse Leeuw” ging door op 2 maart 2002. De laatste repetities en bestuursvergaderingen gingen door in februari 2005.

De zaal werd afgebroken in maart 2005. De waarde van de menselijke prestaties in dit gebouw door de jaren heen op gebied van kunst, cultuur en vermaak is dan ook oneindig veel groter dan de historische waarde van dit gebouw.

Wegens het verdwijnen van hun dierbaar lokaal was het voor de fanfare zoeken naar een repetitielokaal en naar een zaal voor de uitvoering van hun concerten. Gelukkig vonden we in ons dorpje Relst het geschikte lokaal voor de repetities “Het Park Van Relst”.

De eerste repetitie in het Park ging door op 22 februari 2005 en we  waren meteen verknocht aan de warme goed verlichte zaal en we hadden na de repetitie weer onze onmisbare toogpraatjes tussen pot en pint. Het trio van dienst Viktorine, Angele en Celine zorgden na de repetitie voor een frisse pint en een gezellige babbel.

Voor de muziekuitvoeringen trokken we enkele keren naar “Zaal De Toekomst” in Nederokkerzeel om vanaf 3 april 2004 te belanden in “zaal PAX” in Kampenhout. Het Sint Niklaas Concert ging vanaf toen ook door in de “Parochiekerk Sint Jozef” in Relst.

In 2004 werd het 125 jarig bestaan gevierd. Het ganse jaar werden de activiteiten gevierd in het teken van 125 jaar jubileum. Het slotconcert werd uitgevoerd in de “Parochiekerk Sint Jozef” te Relst

In de beginjaren 2000 kwam er terug een opflakkering van onze muziekschool. Met een twintigtal leerlingen gingen de muzieklessen door in de turnzaal van de “Parkschool” in Relst. Vanaf 3 oktober 2010 worden de lessen gegeven in de pastorij van Relst eigendom van Gemeente Kampenhout.

Op het Lenteconcert van 10 april 2010 was het eerste optreden van het “Instaporkest” onder leiding van dirigent Marc Smolders.

In maart 2011 twee boegbeelden uit de tweede naoorlogse werking van onze fanfare :  Stroobants Andre (ondervoorzitter) en August Van Craenenbroeck (lesgever en dirigent van operette en bigband) verlieten ons naar het hiernamaals in dezelfde maand. Groot verlies maar we moeten voort …

In 2014  viert de fanfare haar 135 jarig jubileum in het Lenteconcert onder het thema circus. Er is aangepaste circusmuziek met enkele circusacts.

In het “Park Van Relst” bouwt men een nieuw bijgebouw met daarin een ruim materiaalhok voor de fanfare. Dank u Park van Relst !

Wordt vervolgd…